Levering binnen 7 dagen (afhankelijk van drukte) | Gratis verzending vanaf €2000

Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden gelden vanaf 15 Juni 2022. 

ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES 

Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op aangeboden  producten en diensten van TUINAFSLUITER BV aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van  Europa.  

TUINAFSLUITER BV kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene  verkoopsvoorwaarden.  

Elk geschil is onderworpen aan het Belgische recht.  

In geval van geschil zijn de Vrederechter van het kanton Mol evenals de rechtbanken van het  arrondissement Turnhout bevoegd. 

Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een ‘consument’;  dit is iedere persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op  de website. 

Onze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke aangevraagde offerte / bevestigde  bestelling zowel op onze website als via andere kanalen. 

 1. CONTACTGEGEVENS

www.tuinafsluiter.be

Ondernemingsnummer: 0787.274.566

info@tuinafsluiter.be

Vestigingsnummer:  

Tuinafsluiter BV 

In’t Eegdeken 59 

2440 Geel 

014 74 96 70 

IBAN: BE77 7370 6083 8342

BIC: KREDBEBB 

Afhaal magazijn 

Driehoekstraat 32 

2400 Mol 

BTW: BE 0787.274.566 

 

 1. MINIMUMLEEFTIJD VOOR AANKOOP

Om tot een aankoop over te gaan is een leeftijd van 18+ verplicht of toestemming van ouder of  voogd. 

 

 1. EIGENDOMSOVERDRACHT

In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of  geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. 

Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de  klant vanaf deze in het bezit is van de goederen. 

 

 1. BETALING

De klant kan zijn bestelling als volgt betalen: 

 1. Contant bij levering door TUINAFSLUITER/ophaling 
 2. Via klassieke overschrijving 
 3. Online via Bancontact 
 4. Bancontact bij levering door TUINAFSLUITER BV/ophaling 

Indien materialen via een pakjesdienst worden verzonden, dienen de verschuldigde bedragen  voorafgaandelijk via Bancontact online betaald te zijn. 

Bij niet-betaling uiterlijk op de vervaldag is er van rechtswege een schadevergoeding van 10%  verschuldigd op de volledige prijs van de bestelling, inclusief diensten voor zover van toepassing,  met een minimum van 100,00 EUR zonder noodzaak van enige ingebrekestelling. 

Dit betekent aldus dat TUINAFSLUITER BV het totale bedrag dient ontvangen te hebben op de  bankrekening uiterlijk op de vervaldag, bij gebreke waaraan bovenvermelde bepaling van  toepassing is. 

Daarnaast is er tevens, zonder enige noodzaak van ingebrekestelling, een rente verschuldigd van  10% op jaarbasis. 

Daarnaast behoudt TUINAFSLUITER BV zich het recht voor om, indien afgesproken werd dat  betaling dient te gebeuren vóór levering, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen ten  laste van de cliënt indien er niet is betaald op de vooropgestelde vervaldag. 

In dat geval dient TUINAFSLUITER BV aldus niet tot levering over te gaan en is een  schadevergoeding verschuldigd van 10%. 

TUINAFSLUITER BV heeft echter tevens het recht om alsnog tot levering over te gaan en betaling  te eisen. 

 

 1. LEVERING

Levering gebeurt door de eigen chauffeur van TUINAFSLUITER BV of via de samenwerkende  bedrijven. 

Levering zal, voor zover mogelijk, gebeuren op de tussen partijen overeengekomen datum. Er worden geen leveringen uitgevoerd op zon- of feestdagen. 

Voor wat betreft producten die in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, wordt een  leveringsdatum voorgesteld aan de klant.

Voor wat betreft producten die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, zal de klant  worden gecontacteerd. 

Het exacte tijdstip van levering kan nooit door TUINAFSLUITER BV gegarandeerd worden. 

De leveringstermijn wordt zo exact mogelijk vooropgesteld, doch is louter indicatief. TUINAFSLUITER BV kan niet worden aangesproken indien de vooropgestelde termijn niet kan  worden gehaald. 

TUINAFSLUITER BV is er slechts toe gehouden te leveren indien de klant al zijn verplichtingen  jegens haar is nagekomen. 

TUINAFSLUITER BV houdt het recht en eigendom op haar producten tot na betaling van het  volledige verschuldigde bedrag. 

TUINAFSLUITER BV is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen,  vertragingen of het niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van  het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en TUINAFSLUITER  BV. 

Bestellingen worden bezorgd op het door de klant opgegeven adres in Europa. 

Leveringen gebeuren steeds naast de vrachtwagen / camionette / aanhangwagen, zodat er aldus  niet achter de woning, achter het tuinhuis, in de tuin, op de hoek van het huis e.d. meer wordt  geleverd. 

TUINAFSLUITER BV rijdt niet op de oprit / in de weide / etc. 

Indien de klant dit echter toch wenst, gebeurt een en ander volledig op eigen risico van de klant  en kan TUINAFSLUITER BV niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade. 

Er dient steevast iemand aanwezig te zijn in naam van de klant om de producten mee af te laden. 

Indien dit niet het geval is, is er een meerkost verschuldigd van 150,00 EUR in geval van levering  van beton en afsluitingen en een bedrag van 30,00 EUR in geval van andere materialen. 

 

 1. AANSPRAKELIJKHEID

Beton- en houtproducten zijn natuurlijke producten dewelke steeds kleurverschillen kunnen  geven / uitzetten / krimpen / etc., waarvoor TUINAFSLUITER BV niet aansprakelijk kan worden  gesteld. 

De levering gebeurt zorgvuldig. 

TUINAFSLUITER BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kleine schades aan  beton / houtproducten. 

Zoals in artikel 5 bepaald, kan TUINAFSLUITER BV niet aansprakelijk worden gesteld voor  leveringen elders dan naast de aanhangwagen na expliciete vraag van de klant.

Plaatsingen door TUINAFSLUITER BV gebeuren steevast zoals geadviseerd door TUINAFSLUITER  BV. 

Indien de klant een andere plaatsingswijze wenst, behoudt TUINAFSLUITER BV zich het recht voor  om niet tot plaatsing over te gaan. 

Indien er toch tot plaatsing wordt overgegaan, gebeurt een en ander dan op volledige  aansprakelijkheid en risico van de klant en kan TUINAFSLUITER BV niet aansprakelijk worden  gesteld voor eventuele schade. 

Alle ondergrondse leidingen dienen voor aanvang van de werken duidelijk aangeduid en  besproken te worden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen aan  ondergrondse leidingen bij het uitvoeren van de werken. 

Ondergrondse leiding zal Tuinafsluiter Bv niet verplaatsen, ook niet op vraag van de klant.  

  

 1. HERROEPINGSRECHT IN GEVAL VAN VERKOOP OP AFSTAND

Het herroepingsrecht zoals bepaald in artikel VI.47 e.v. van het Wetboek Economisch Recht is van  toepassing met dien verstande dat: 

– indien de consument een beroep doet op het herroepingsrecht, de kosten voor terugzending  / ophaling van de goederen ten laste zijn van de consument, 

– terugbetaling dient te geschieden op het moment dat de goederen volledig terug in het bezit  zijn van TUINAFSLUITER BV, 

– de consument aansprakelijk is voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is  van het behandelen van de goederen dat verder gaat dan nodig was om de goede werking van  de goederen vast te stellen, 

– het herroepingsrecht niet mogelijk is wanneer dit betrekking heeft op diensten na volledige  uitvoering van de dienstenovereenkomst als de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke  voorafgaande toestemming van de klant, 

– het herroepingsrecht niet mogelijk is in de door de wet bepaalde gevallen. 

 

 1. OMVANG BESTELLING

De bestelling / overeenkomst is uitdrukkelijk beperkt tot hetgeen er effectief is opgenomen in de  offerte / overeenkomst. 

Indien de klant ter plaatse tijdens de werkzaamheden om bijkomende werken / producten  verzoekt, zal hierover een aparte schriftelijke overeenkomst worden afgesloten en opgemaakt  ter bevestiging van hetgeen er voor die werken / producten zal verschuldigd zijn. 

 

 1. KLACHTEN

Voor klachten in verband met een bestelling kan de klant contact opnemen via  www.tuinafsluiter.be, info@tuinafsluiter.be of het nummer 014 74 96 70

Klachten dienen binnen de 5 werkdagen te gebeuren, bij gebreke waaraan zij niet rechtsgeldig  zijn. 

 

 1. GARANTIE CONSUMENT

De garantie van TUINAFSLUITER BV draagt niet verder dan die van de leveranciers binnen de  gestelde termijn. 

De waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van  de goederen aan de klant. 

Zijn o.m. uitgesloten: 

– alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het product (bv.  door oxidatie, schokken, val, …) en door het product, alsook zijn inhoud, 

– onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen, – defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen, – defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling,  

slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het product strijdig met de  voorschriften van de fabrikant, 

– schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het product.  Het gebrek aan overeenstemming dient na vaststelling bij levering te worden gemeld aan  TUINAFSLUITER BV. 

– materialen zoals betonproducten, houtproducten kunnen steeds kleurwijzigingen hebben  door natuurlijke aspecten, enz. (weersomstandigheden, produceren, enz.), waarvoor  TUINAFSLUITER BV niet aansprakelijk kan worden gesteld.  

Indien er een tussenkomst is door een derde dewelke niet door TUINAFSLUITER BV is  aangewezen, vervalt de garantie. 

De garantie vangt aan op datum van levering. 

Telkens dient de originele bestelbon / factuur ter controle ter beschikking te worden gesteld. De garantie kan niet aan andere personen doorgegeven worden. 

 

 1. PRIJZEN

Alle prijzen vermeld op de website zijn inclusief 21% btw tenzij anders vermeld. 

Alle prijzen op onze website en via e-mail verkregen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen  en eventuele typfouten. 

Hiervoor kan TUINAFSLUITER BV niet aansprakelijk worden gesteld. 

De op de website vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro en steeds inclusief btw. De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven.

De verzendkosten worden meegedeeld bij orderbevestiging. 

De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. 

Hiervoor moet voldoende tijd gegeven worden aan TUINAFSLUITER BV om de prijzen te  veranderen op de webshop. 

Foutieve prijzen door schrijffouten, verkeerde opname, foutieve uitvoering van de beheerder  kunnen niet tegengesteld worden aan TUINAFSLUITER BV en kunnen aangepast worden aan de  effectieve prijs op dat moment. 

De mailing zal nog bijgehouden worden ter bewijs om deze te kunnen voorleggen bij discussie.

 

12. PLAATSINGEN 

TUINAFSLUITER BV heeft een eigen plaatsingsdienst, doch werkt ook samen met externe  plaatsers voor wat betreft het plaatsen van de door TUINAFSLUITER BV geleverde goederen. 

Hierdoor kan TUINAFSLUITER BV niet verantwoordelijk worden gesteld door prijswijzigingen op  de plaatsingskosten. 

TUINAFSLUITER BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden betreffende de  plaatsingsafspraken en de plaatsingswerken uitgevoerde door de externe partners. 

Wanneer de klant een offerte vraagt op maat, zal TUINAFSLUITER BV een stuklijst opstellen op  basis van de verkregen informatie van de klant. 

Dit kan zowel door middel van een schets, foto, afmetingen, enz. 

TUINAFSLUITER BV zal de klant op de hoogte brengen van de totale kostprijs van de goederen  inclusief plaatsing. 

Wanneer de klant akkoord gaat met de totale kostprijs zullen de goederen geleverd worden door  TUINAFSLUITER BV. 

Het tijdstip van de levering en de plaatsing van de goederen van TUINAFSLUITER BV is een  onderlinge overeenkomst tussen alle betreffende partijen. 

Indien de klant en/of de externe partner van TUINAFSLUITER BV beslist om wijzigingen te doen  betreffende plaatsing en stuklijst zullen hiervoor de nodige kosten in rekening gebracht worden. 

Indien de klant de externe partner van TUINAFSLUITER BV niet de nodige tijd en de juiste  werkomstandigheden geeft zoals afgesproken, zal hier een meerkost voor worden aangerekend  aan de klant van 35,00 EUR per uur. 

Bij maatwerk en plaatsingen dient de klant 40% van het totale bedrag (inclusief plaatsingskosten)  voor aanvang over te maken op de rekening van TUINAFSLUITER BV. 

De overige 60% van het totale bedrag dient voldaan te worden op het vooraf afgesproken tijdstip.

 

 1. GESCHILLEN

Geschillen zullen worden onderworpen aan het Belgisch recht en beslecht door de rechtbanken  van de maatschappelijke zetel van TUINAFSLUITER BV. 

 

 1. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

In het kader van het sluiten van een overeenkomst met de Klant, alsook in het kader van de  uitvoering hiervan, zullen er persoonsgegevens worden verwerkt door TUINAFSLUITER BV. 

In het kader van deze verwerking zal TUINAFSLUITER BV in aanmerking komen als  verwerkingsverantwoordelijke. 

De persoonsgegevens van natuurlijke personen zullen worden verwerkt in overeenstemming met  de vigerende Belgische wetgeving hieromtrent. 

Hoe TUINAFSLUITER BV concreet met persoonsgegevens omgaat, kan u specifieker terugvinden  in haar privacyverklaring.