Levering binnen 7 dagen (afhankelijk van drukte) | Gratis verzending vanaf €2000

Algemene voorwaarden

De voorwaarden gelden vanaf 01.03.2019
De klant dient steeds de algemene voorwaarden te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. De klant kan deze steeds raadplegen op www.tuinafsluiter.be of via e mail.
ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES
Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop op aangeboden producten en diensten van Tuinafsluiter aan eindgebruikers en dit op het grondgebied van Europa. Tuinafsluiter kan ten alle tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Elk geschil is onderworpen
aan Belgisch recht. Enkel de Rechtbanken van Turnhout zijn hiervoor bevoegd. Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een “consument”; dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website.
Onze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke aangevraagde offerte / bevestigde bestelling zowel op onze website als via andere kanalen. Wanneer een klant een bestelling plaatst of een offerte aanvraagt zal dit aanzien worden als gelezen en goedgekeurd van onze algemene voorwaarden die te vinden zijn op onze website.

1. Contact gegevens:
www.tuinafsluiter.be Ondernemersnummer: 0787.274.566
info@tuinafsluiter.be
Jos Geerinckx
Driehoekstraat 32
2400 Mol IBAN: BE74731048309207
014 74 96 70 BTW: BE 0787.274.566

2. MINIMUM LEEFTIJD VOOR AANKOOP
Om tot een aankoop over te gaan is een leeftijd van 18+ verplicht of toestemming van ouder of voogd.

3. EIGENDOMSOVERDRACHT
In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf deze in het bezit is van de goederen.

4. BETALING
De klant kan zijn bestelling betalen:
a) Contant bij levering
b) via klassieke overschrijving
c) Online via Bancontact

Bij niet-betaling voor de vervaldag van het afgesproken tijdstip is er 20% verschuldigd met een minimum van 100 € als schadevergoeding zonder dat er een ingebrekestelling nodig is. Dit wil zeggen dat tuinafsluiter het totale bedrag dient ontvangen te hebben op hun bankrekening voor datum einde
afgesproken tijdstip. Na nog niet naleven van de voorwaarden zullen er verdere stappen ondernomen worden via de nodige instanties.

5. LEVERING
Levering gebeurt door de eigen chauffeur van Tuinafsluiter of via de samenwerkende bedrijven. Tuinafsluiter zal rekening houden met de door de klant gevraagde dag van levering om de bestelde goederen te leveren (behoudens in geval van Overmacht of overbezetting). Er worden geen leveringen
uitgevoerd op zon- en feestdagen. Het exacte tijdstip van levering kan nooit door tuinafsluiter gegarandeerd worden.
De leveringstermijn wordt zo exact mogelijk vooropgesteld. Tuinafsluiter kan niet worden aangesproken bij laattijdige leveringen. De leveringstermijn in België bedraagt gemiddeld 7 werkdagen na bestelling, op andere locaties zal dit in overleg gebeuren. De verkoopovereenkomst kan evenwel, behoudens gevallen van Overmacht, ontbonden worden door Tuinafsluiter. In dat geval kan de Klant maximaal aanspraak maken op terugbetaling van de betaalde prijs. Tuinafsluiter is er slechts toe gehouden te leveren indien de Klant al zijn verplichtingen jegens haar is nagekomen. Tuinafsluiter houdt het recht en eigendom op zijn producten tot na de betaling van het volledige bedrag en levering van het product. Tuinafsluiter heeft het recht iedere bestelling/ overeenkomst behoudens op de website te annuleren indien deze niet marktconform kunnen geleverd worden.

Tuinafsluiter is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en tuinafsluiter. Bestellingen worden bezorgd op de door de klant op gegeven adres in Europa. Producten die in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, worden een leveringsdata voorgesteld aan de klant. Voor producten die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, wordt de klant gecontacteerd.
Leveringen gebeuren steeds naast de vrachtwagen / camionette / aanhangwagen, maw niet achter het tuinhuis, niet in de tuin, niet op de hoek van het huis, etc.
Wij rijden niet op de oprit / in de weide, etc. Beton – en houtproducten zijn natuurlijke producten, deze kunnen steeds kleurverschillen geven / uitzetten /
krimpen / etc. De levering gebeurt zorgvuldig. Wij zullen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kleine schades
aan beton / houtproducten.
6. Herroepingsrecht
Herroepingen worden niet geaccepteerd wanneer de klant cash / Bancontact betaald bij levering.

7. Klachten
Voor klachten in verband met een bestelling, kan de koper contact opnemen via www.tuinafsluiter.be,
info@tuinafsluiter.be of op het gsm-nummer 014 74 96 70. Klachten dienen binnen de 5 werkdagen te
gebeuren anders zijn deze niet geldig.

8. GARANTIE CONSUMENT
Onze garantie draagt niet verder dan die van onze leveranciers binnen de gestelde termijn. De waarborg dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat reeds bestaat bij de levering van de goederen aan de klant. Zijn onder meer uitgesloten:

– alle rechtstreekse of onrechtstreekse schade na de levering veroorzaakt aan het product (b.v. door
oxidatie, schokken val,…), en door het product, alsook zijn inhoud;
– onderdelen of hulpstukken die regelmatig dienen te worden vervangen;
– defecten ten gevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen;
– defecten veroorzaakt door opzet, nalatigheid of door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het product strijdig met de voorschriften van de fabrikant;
– schade ten gevolge van een commercieel, professioneel of collectief gebruik van het product. Het gebrek aan overeenstemming dient na vaststelling bij levering te worden gemeld aan tuinafsluiter
– materialen zoals betonproducten, houtproducten kunnen steeds kleurwijzigingen hebben door natuurlijke aspecten, enz. (weeromstandigheden, produceren, enz…)
Indien er een tussenkomst is die niet door tuinafsluiter aangewezen derde is, vervalt de garantie. De garantie vangt aan op de datum van levering. Telkens dient de originele bestelbon/factuur ter controle ter beschikking gesteld te worden. De garantie kan niet aan andere personen doorgegeven worden!

9. PRIJZEN

Alle prijzen vermeld op de website zijn inclusief 21% BTW of anders vermeld. Alle prijzen op onze website en via mail verkregen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en eventuele typefouten. Hiervoor kan tuinafsluiter niet aansprakelijk gesteld worden.

De op de website vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro en steeds inclusief BTW. De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven,

De verzendkosten worden meegedeeld bij de orderbevestiging.
De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen, hiervoor moet er voldoende tijd gegeven worden aan tuinafsluiter om de prijzen te veranderen op de webshop. Foutieve prijzen door schrijffouten, verkeerde opname, foutieve uitvoering van de beheerder kunnen niet aansprakelijk gesteld worden aan tuinafsluiter en
kan aangepast worden aan de effectieve prijs dat moment. De mailing zal dan ook bij gehouden worden ter bewijs voor deze te kunnen voorleggen bij discussie.

10. PLAATSINGEN
Tuinafsluiter heeft een eigen plaatsing dienst, maar werkt ook samen met externe plaatsers betreft het plaatsen van de door tuinafsluiter geleverde goederen. Hierdoor kan tuinafsluiter niet verantwoordelijk gesteld worden voor prijswijzigingen op de plaatsingskosten. Tuinafsluiter kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden betreft de plaatsingsafspraken en de plaatsingswerken uitgevoerd door de
externe partners.
Wanneer de klant een offerte vraagt op maat zal tuinafsluiter een stuklijst opstellen op basis van de verkregen informatie van de klant. Dit kan zowel door middel van een schets, foto, afmetingen, enz. Tuinafsluiter zal de klant op de hoogte brengen van de totale kostprijs van de goederen inclusief plaatsing. Wanneer de klant akkoord gaat met de totale kostprijs zullen de goederen geleverd worden door tuinafsluiter. Het tijdstip van de levering en de plaatsing van de goederen van tuinafsluiter is een onderlinge overeenkomst tussen alle betreffende partijen.
Indien de klant en/of de externe partner van tuinafsluiter beslist om wijzigingen te doen betreffende plaatsing en stuklijst zullen hiervoor de nodige kosten in rekening gebracht worden. Indien de klant de externe partner van tuinafsluiter niet de nodige tijd en de juiste werkomstandigheden geeft zoals afgesproken zal hiervoor een meer kost aangerekend worden aan de klant.
Bij maatwerk en plaatsingen dient de klant 40% van het totale bedrag (inclusief plaatsingskosten) over te maken op de rekening van tuinafsluiter. De overige 60% van het totale bedrag dient voldaan te worden op het vooraf afgesproken tijdstip. Indien er niet betaald wordt binnen de afgesproken termijn wordt er een kost van 20% met een minimum van 100€ aangerekend als schadevergoeding en eventuele kosten. Na nog niet naleven van de voorwaarden zullen er verdere stappen ondernomen worden via de nodige instanties.